O sdružení Přehled článků Akce sdružení VDFFREE Pozvánka na Schůzi členů Sdružení VDFFREE

Pozvánka na Schůzi členů Sdružení Vdffree

 

Vážení členové, Schůze členů Sdružení Vdffree se uskuteční v sobotu, dne 6. září 2008 v 10 hod. v zasedací místnosti (klubovna č.13) Studentského centra (klub Střelnice) Těšíme se na Vás. Prosím nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti.

Pokud se Schůze členů nemůžete zúčastnit, můžete někoho pověřit zastupováním. Zastupování můžete vyřešit následujícím způsobem

  • předejte svému zmocněnci úředně ověřenou plnou moc a originál Žádosti o členství.
Program Schůze členů:

1. Zahájení

1.1. Hlasování: Zvolení předsedajícího

1.2. Hlasování: Zvolení zapisovatele

1.3. Hlasování: Zvolení dvou osob pověřených sčítáním hlasů

2. Přivítání a úvodní slovo předsedy

3. Doplnění programu Schůze členů

3.1. Hlasování o každém jednotlivém bodě, který byl doručen po svolání Schůze členů

4. Stav Sdružení

4.1. Shrnutí stavu Sdružení v období od 1.1.2007 do 31.12.2007 a 1.1.2008 do 1.9.2008

4.2. Vyjádření Kontrolní komise k plnění úkolů, plnění Stanov a Řádů v období od 7.10.2007 do 1.9.2008

4.3. Návrh na usnesení: Dosavadní plnění cílů Sdružení proběhlo podle Stanov.

5. Schválení usnesení

6. Diskuse

7. Závěr

Přihlášení