O sdružení Struktura Sdružení

1. Nejvyšším orgánem Sdružení je "Schůze členů". Její kompetence jsou:

 1. schvaluje Finanční řád,
 2. volí a odvolává členy Rady a Kontrolní komise a rozhoduje o jejich odměňování,
 3. schvaluje stanovy a změny stanov,
 4. schvaluje zprávu Rady o činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok.
 5. schvaluje zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok.
 6. rozhoduje o odvolání vyloučeného člena proti rozhodnutí Kontrolní komise,
 7. rozhoduje o dalších otázkách, které jsou do působnosti Schůze členů svěřeny stanovami nebo které si Schůze členů vyhradí,
 8. zadává úkoly Kontrolní komisi.

2. Statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení, je Rada.

Rada rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Schůze členů nebo Kontrolní komise. Při své činnosti se Rada řídí stanovami Sdružení a rozhodnutími Schůze členů.

Kompetence Rady Sdružení:

 1. dbá na plnění cílů činnosti Sdružení,
 2. zajišťuje řádné plnění zákonných povinností Sdružení,
 3. volí a odvolává Hospodáře, který spravuje majetek Sdružení a zajišťuje řádné vedení účetnictví, statistik a záznamů podle platných právních předpisů,
 4. volí a odvolává Předsedu, který jedná jménem Sdružení,
 5. volí a odvolává místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.
 6. rozhoduje o přijetí člena,
 7. rozhoduje o vyloučení člena,
 8. vede seznam členů,
 9. spravuje informační systém,
 10. poskytuje informace členům Sdružení prostřednictvím http://www.vdffree.cz/, elektronické pošty zaslané všem členům a informačního systému,
 11. svolává Schůzi členů nebo mimořádnou Schůzi členů,
 12. rada zpracovává výroční zprávu o hospodaření a činnosti Sdružení včetně účetní závěrky a překládá ji ke schválení schůzi členů.

3. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Sdružení, který dohlíží na výkon působnosti Rady a na uskutečňování činnosti Sdružení.

Kompetence Kontrolní komise:

 1. nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Sdružení,
 2. kontroluje, zda jsou záznamy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s platnou právní úpravou,
 3. kontroluje, zda realizace činnosti Sdružení probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami a řády Sdružení a pokyny Schůze členů,
 4. přezkoumává roční účetní závěrku,
 5. schvaluje výroční zprávu Sdružení,
 6. nejméně jedenkrát za kalendářní rok podává zprávu Radě a členům ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na http://www.vdffree.cz/ o výsledcích své kontrolní činnosti,
 7. svolává jednání Rady pokud Rada nesvolá řádné zasedání podle §18 stanov Sdružení,
 8. svolává neprodleně mimořádné jednání Schůze členů, pokud Schůzi členů nesvolá Rada v řádném termínu.

4. Technik

Technikem sdružení může být kterýkoliv člen, jenž se chce podílet na správě sítě Sdružení. Technik by měl být ochotný se vzdělávat, aby byl schopen ovládat technologie použité v síti sdružení a aby byl schopen pomáhat ostatním členům sdružení s řešením technických problémů, způsobů připojení, kompatibilitu hardware a software v síti sdružení.

Přihlášení